Малките ВЕИ настояват за промени в Закона за енергетиката

Малките производители на електроенергия от ВЕИ и в частност изградили инсталациите си по програмата за селските райони  се борят за оцеляване,въпреки че засега държавата остава безмилостна, а повечето от тях са вече във фактически фалит.

Отворено писмо

Препоръка за бърза промяна на Закона за енергетика!
Съюзът на европейските производители на зелена енергия (СЕПЗЕ) ИСКА СПЕШНА ПРОМЯНА на Закона за енергетика в защита на 300 малки ВЕИ производители, които са с доказана вече неплатежоспособност, задлъжнялост  и  фактически фалит!

По предложение на  Европейската комисия в Регламента за електроенергията,  е приет пакетът с промени на Д28/2009  с конкретни  и изрични текстове срещу ретроактивните мерки спрямо съществуващи проекти в областта на възобновяемите енергийни източници по отношение на схемите за подпомагане, както и по отношение на изключенията за приоритетен диспечинг и балансиране.

Директното попадащите в обхвата на промените са частично финансирани по линия на европейските програми,  300 малки ВЕИ производители засегнати от регулаторната разпоредба на §18ЗЕ от 2015 г. т.е. са финансирани със средства на европейския данъкоплатец.
Предявяването на искове за обезщетение във връзка с изпадането в неплатежоспобоност на засегнатите проекти, ще се състои по време на предстоящото Европейско председателство на България, именно когато фокусът на Европа ще е съсредоточен върху напредъка на страната ни при изпълнението на европейските политики

Налагането на §18  е промяна е с обратна сила,  което  е довело до  отрицателно въздействие върху  икономическа жизнеспособност на засегнатите проекти.  Също така, регулаторната промяна на   Параграфа  е преразгледана  по начин, който  влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на икономическите показатели на подпомаганите проекти.

§18 налага финансова преса на  малките ВЕИ  с  изкупна цена за произведената от тях ел. енергия под себестойност, вследствие на което  ДФЗ изисква връщане на помощта, поради неспазване на поетите финансови ангажименти от бенефициентите. Държавата, чрез  НАП и НОИ, олихвява задълженията и налага публично изпълнение за неизплатени данъчни задължения по заплати и осигуровки.
Подобна регулаторна промяна е  направена във Франция и Полша, но с такъв, драстичен отрицателен икономически ефект и то  върху малки ВЕИ производители е само промяната  на България. 

От направените анализи и събрани документи СЕПЗЕ изготви своите констатации и оценка на критична ситуация, което налага спешна промяна в нормативната уредба за енергийни обекти, засегнати от §18 на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетика обн.в ДВ бр.56, от 24.07.2015 г., касаеща казуса на 300 малки ВЕИ производители, подпомогнати по Програма за развитие на селските райони(ПРСР) и засегнати от §18 от ЗИД на ЗЕ и при режим на минимална помощ (режим de minimis) със средна инсталирана мощност до 80 KW.p , извършващи икономическата си дейност в малките и икономически изостанали общини. Тези дружества трябва да осигуряват заетост  на над 2000 работни места в страната.
Експертизата ни  доказва, че икономически е  невъзможно съществуването и обоснованост на инвестицията при  малки инсталации  до 100 KW.p. със заявени  инвеститорски намерения до 2010г.и  въвели в експлоатация инсталациите си до 2012 г. дори и преди въведените в последствие редица регулаторни промени от страна на Държавата.Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2020, Всички права запазени.