Общи сведения

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 


Думата „фотоволтаици” описва директното преобразуване на светлинната енергия в електрическа. Познаването на околната среда и енергийната сигурност, която осигуряват фотоволтаиците е важна за крачка напред, която има огромно значение за човечеството. Хората са все повече са загрижени за екологичните проблеми и все по-добре информирани за тях.
В послените десетилития цената на фотоволтаичните модули спадна рязко, което доведе до масовото им въвеждане в различни системи за електрозахранване.

Фотоволтаичната система едно комплексно съоръжение което не може да бъде разглеждано като отделни части , тъи като всяка част и неината работа са от голямо значение за производителноста на системата, което в краина сметка е основен фактор при инвестиционното намерение.

За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа се използват високоефективни модули монтирани на подходящ вид конструкция (покривна,наземна- стационарна/следяща) и генериращи постоянно напрежение. Полученото от тях напрежение се преобразува в променливо и се инжектира в електроразпределителната мрежа от специализирани инвертори. Фотоволтаичният генератор е частта от фотоволтаичната система, която пряко преобразува енергията от лъчението на слънцето в постоянен електрически ток и е съставен от свързани помежду си фотоволтаични модули. При осветяване на фотоволтаичните модули със светлина от видимия спектър, се генерира постоянно напрежение, което се подава на входа на фотоволтаичния инвертор. За преобразуване на постояннотоковата енергия от фотоволтаичните модули се използват трифазни инвертори. Генерираната мощност се отдава в захранващата мрежа, като непосредствено до всяка група инвертори се разполага разпределително табло /РТ/, в което се обединяват променливотоковите изходи на инверторите, готови за включване към захранващата мрежа.

СВЪРЗАНИ КЪМ МРЕЖАТА PV СИСТЕМИ:

В най-общи линии това отнова са системи, използващи слънчевата енергия за производство на електричество, но са директно свързани към мрежата на енергоразпределителното дружество, обслужващо района. Болшинството от заинтересованите от изграждане на фотоволтаици са именно от този тип, търсейки допълнително доходи от продажбата на електрическа енергия, като в тяхна помощ се явява и заковата разпоредба за задължително изкупуване на енергията от възобновяеми енергийни източници, чиято цена се определя ежегодно от ДКЕВР.
Тук се явява ролята на екипа ни от проектанти, способни да задоволят и най-специфичните изисквания на клиента. Проекта включва както разположение на генератора (PV системата) на терена или покрива на сградата, така и извършване на множество калкулации за определяне на точния тип апаратура, прогнозно производство , определяне на точните отстояния между редовете на металната конструкция за избягване на слънчеви засенчвания, определяне на точния тип кабели и съответните дължини и т.н.


АВТОНОМНИ СИСТЕМИ:

Във фотоволтаични системи, които са извън мрежата, свързването на фотоволтаичните генератори с другите генератори осигурява голяма енергийна сигурност в райони, където има значителни колебания в слънчевата радиация. Въпреки разходите, които трябва да се покрият, системите, захранващи отдалечени консуматори са често по - икономичния вариант отколкото разширяването на мрежата.
Недостатъците на класическите самостоятелни електрозахранващи системи дадоха на фотоволтаика (PV) стабилна пазарна позиция за търговско ориентирано доставяне на енергия извън електрическата мрежа. Например, много телекомуникационни продукти и системи, защита от катодна корозия, измервателна технология и сигнални системи се захранват от фотоволтаика.
Практиката с многобройни PV единици показва, че PV модула е най-надеждният елемент във фотоволтаичната система. Очакванията за жизнения цикъл за далеч повече от 20 години са напълно реалистични, като тези за бъдещето са за 40 и повече години.


ПРЕДИМСТВА :

Има много причини, поради които институции и физически лица са заинтересовани от изграждането както на автономни, така и на свързани към мрежата фотоволтаични системи, инсталирани на покрива на техните сгради или на определена за целта земя.
Те включват:

Индивидуална грижа за околната среда;
Липса на шумопричиняващи (подвижни) компоненти;
Желанието на институциите и компаниите да се инициализират със своята зелена активност;
Добиването на допълнителни доходи от продажба на електроенергия към мрежата;
При монтаж на къщи защитават покривната констукция;
Термична и звукова преграда;
Екологично чиста технология за производство на ел.енергия;
Добър външен вид;

 
Компенсиране - т.е. потребителите искат да захранят някои от своите собствени електрически нужди;
Гарантиране на сигурността на електрическата мрежа чрез създаване на резервни енергийни системи;
Доказана технология;
Надеждност при експлоатацията;
Дълъг гаранционен живот на модулите над 25 години;
Подходящи за цялата територия за Р.България и особено за крайбрежните райони;
Гъвкавост на системата - модулност (безпроблемно увеличаване или намаляване на инсталираната мощност);
Възможни стимули от държавата.
 
3К Варна за Вашата идея,проект,намерение:
• Предпроектно проучване;
• Цялостно проектиране;
• Доставка на съоръженията;
• Изграждане на системата;
• Поддръжка на системата.

Не се колебайте да се свържете с нас, за въпроси и допълнителна информация, моля обърнете се към офиса на 3К Варна ,на Ваше разположение са екип от специалисти които с необходимия профeсионализъм ще Ви консултират.
 
Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2020, Всички права запазени.